ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป       อ่านรายละเอียด