ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป