nsw

 1แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ปี 2563  ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/VA3m3dG857AUyf9v6 

         หรือสแกน QR  code  

 

2แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2563  ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/fHm39usfP519JNqy9 

         หรือสแกน QR  code