132500

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานควบคุมโรคที่ 3 ด่านกักสัตว์กลุ่ม 6 ร่วมจัดกิจกรรมลดอัตราการเพิ่มของประชากรสุนัขแมวจรจัดในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกฏหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพระบางมงคล เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน มีวัดใกล้เคียง สถานที่ราชการ ประชาชน นำสุนัขแมวมาทำหมันฉีดวัคซีนฯไม่น้อยกว่า 150 ตัวต่อจุดบริการ

*** อนึ่ง กำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2561 วันละ 2 จุด รวม 8 วัน และจะเคลื่อนย้ายจุดบริการไปดำเนินการในอำเภอต่างๆ เป้าหมายรวม 2,400 ตัว

ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์<<<

อ่านเพิ่มเติม...

38334

จังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เพื่อเกษตรกรรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕๐ ราย รวม ๒๕๐ ราย อำเภอละ ๑ กลุ่ม คือ อ.โกรกพระ   อ.ท่าตะโก อ.เก้าเลี้ยว อ.แม่เปิน และอ.ชุมตาบง เป็นการจัดหาพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง และแม่พันธุ์ไก่ไข่ กลุ่มละ ๒๒๐ ตัว เพื่อผลิตไข่เข้าตู้ฟักไข่ โดยโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ให้ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จัดทำตู้ฟักไข่ ขนาด ๑,๐๐๐ ฟอง จำนวน ๕ ตู้ มอบให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ ๑ ตู้ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิษณุ ตุลวณิชย์    ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในพิธีฝึกอบรมการใช้งานตู้ฟักไข่ แก่ผู้แทนเกษตรกร ๕ กลุ่ม พร้อมทั้งมอบตู้ฟักไข่ขนาด ๑,๐๐๐ ฟอง ให้กลุ่มเกษตรกร และชมการสาธิตการใช้งานตู้ฟักไข่ โดย นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

122632

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมตรวจโรงงานแปรรูปน้ำนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่โรงงานพัฒนาสูตรผู้ประกอบการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (บริษัทภัทรฟู้ดส์ จำกัด) และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปรียาโชติ และโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร เป็นประธานการตรวจฯ ในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปน้ำนม การขนส่งนมโรงเรียน การตรวจรับที่โรงเรียน การจัดเก็บนมที่โรงเรียน ตลอดจนถึงการแจกนมให้นักเรียนดื่ม เพื่อเป็นการกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

39167160 1834792249941259 7817906627041820672 n

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์ และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มเย็น สวยงามมีเอกลักษณ์ โดยร่วมกันทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรรค์ อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

 

171201

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายบรรลือ สง่าจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมสัมมนาเวที 3/5 ประสานสืบสานภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายพิษณุ ตุลยวณิช ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและดร.รัฐพล ธุระพันธ์ ให้เกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว151คน ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...