46511

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่2 ระดับจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะทำงาน ออกตรวจสอบแม่โคเนื้อและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเนินเปร็ง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ(รวม 8 ราย) เป็นเกษตรกรที่ไดัรับเงินกู้และแม่โคตั้งท้องแล้วทั้งหมด แม่โคประมาณ 40% คลอดลูกแล้ว