108257

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในปีการศึกษา 2561 ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย โดยมีผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 , 2 และ 3 พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ภาคเอกชน และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้