171201

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายบรรลือ สง่าจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมสัมมนาเวที 3/5 ประสานสืบสานภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายพิษณุ ตุลยวณิช ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและดร.รัฐพล ธุระพันธ์ ให้เกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว151คน ณ.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์