122632

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมตรวจโรงงานแปรรูปน้ำนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่โรงงานพัฒนาสูตรผู้ประกอบการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (บริษัทภัทรฟู้ดส์ จำกัด) และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปรียาโชติ และโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร เป็นประธานการตรวจฯ ในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปน้ำนม การขนส่งนมโรงเรียน การตรวจรับที่โรงเรียน การจัดเก็บนมที่โรงเรียน ตลอดจนถึงการแจกนมให้นักเรียนดื่ม เพื่อเป็นการกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน