132500

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานควบคุมโรคที่ 3 ด่านกักสัตว์กลุ่ม 6 ร่วมจัดกิจกรรมลดอัตราการเพิ่มของประชากรสุนัขแมวจรจัดในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกฏหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพระบางมงคล เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน มีวัดใกล้เคียง สถานที่ราชการ ประชาชน นำสุนัขแมวมาทำหมันฉีดวัคซีนฯไม่น้อยกว่า 150 ตัวต่อจุดบริการ

*** อนึ่ง กำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2561 วันละ 2 จุด รวม 8 วัน และจะเคลื่อนย้ายจุดบริการไปดำเนินการในอำเภอต่างๆ เป้าหมายรวม 2,400 ตัว

ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์<<<