39167160 1834792249941259 7817906627041820672 n

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์ และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มเย็น สวยงามมีเอกลักษณ์ โดยร่วมกันทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรรค์ อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์