239413

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แบบปล่อย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จากอำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จำนวน 50 ราย