77291112 2492305864356312 3106160437691940864 o

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา09.00น. นางนราพร นาเอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สมทบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 11 ตัว