7f07082e 6b7f 4ed1 ab9c 4aad8346c5fa

จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมบูรณาการตรวจสินค้าเกษตรที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี ๒๕๖๓วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมบูรณาการรณรงค์ออกเยี่ยมเยียนการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตรวจคุณภาพสินค้าเกษตร อาทิ เนื้อไก่ เนื้อสุกร พืชผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ ที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ สำหรับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ พบว่าร้านค้าต่างๆได้ใส่ใจในคุณภาพและความสะอาดเป็นอย่างดี เนื้อสุกรมีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นและราคายังคงสภาพปกติ เนื้อแดงราคา ๑6๐ บาท/กก. หมูสามชั้น ๑4๐ บาท/กก. ซี่โครงหมู ๑4๐ บาท/กก. เนื้อหมูที่จำหน่ายมีความสดและถูกสุขอนามัยทั้งตัวเนื้อสัตว์และสภาพการจำหน่าย สำหรับเนื้อไก่ราคาปกติ โดยเนื้อไก่ทั้งตัวราคา ๗5 บาท/กก. ไก่ผ่าซีก 90 บาท/กก. อกไก่ ๘๐ บาท/กก. ปีกไก่บน 85 บาท/กก. ส่วนสินค้าอื่นๆยังคงมีการจำหน่ายเป็นปกติ  ด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจังหวัดนครสวรรค์มีฟาร์มมาตรฐานอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ๑๖๓ แห่ง ผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดปีละร่วม ๔๐ ล้านตัว และราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ ๓๕ บาท และมีฟาร์มมาตรฐานอุตสาหกรรมสุกร ๕๔ แห่ง ผลิตสุกรขุนเพื่อบริโภคและจำหน่ายปีละไม่น้อยกว่า ๒.๕ แสนตัว ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ ๘๔ บาท และไข่ไก่มีการผลิตออกสู่ตลาด ๘ แสนฟอง/วัน สำหรับการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์มีการตรวจสอบเป็นประจำตามระบบมาตรฐาน“ปศุสัตว์ OK” ในตลาดสดทุกอำเภอโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนนี้ โดยการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ทางกายภาพ การตรวจใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ที่ถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำวิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพที่สะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาจับจ่ายให้เลือกซื้อสินค้าในตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน