23915670 1972696049647888 1908370564315713745 n

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองอุ้มไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้บริการให้คำปรึกษาโรคในสัตว์ปีก แจกเวชภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคระบาดในสัตว์