25348424 1990666321213330 2006971532785841146 n

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์มาตรฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔ ) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายทิศทางการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยทั้งระบบครอบคลุมพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นสินค้าปศุสัตว์ต่อผู้บริโภค  ณ  โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์