*  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2561

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์