*  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2561

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์