-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่  11  กันยายน  2561

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2561

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์