ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561