ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562

-  รายละเอียดราคากลาง  จ้างเหมาจัดงาน "มหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี 2562" วันที  15-17  กุมภาพันธ์  2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่่งานก่อสร้าง  (แบบ บก.06)