ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโค-กระบือ เพศเมีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ส2/2563 การซื้อโค-กระบือ เพศเมีย ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กระบือ เพพศเมีย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)