ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประกาศ ณ วันที่  17  เมษายน พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดพัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งาน    ประกาศ ณ  วันที่  24  เมษายน 2563 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประกาศ ณ  วันที่  24 เมษายน 2563