รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่  30  กันยายน  2561

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่  31  สิงหาคม  2561

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่  20  กันยายน  2560

ตารางที่ แสดงมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ ระหว่าง ปี 2558 ถึง  2561