109743674 2670736149841009 5743543640304849306 o
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสสวรรค์ และหน่วยงานในสังกัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี หมู่ที่ 9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
👉ให้บริการประชาชนดังนี้
👉บริการทำหมันสุนัข-แมว
👉แจกเอกสารแผ่นผับและเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
👉แจกมูลแพะแห้ง 100 % ฟรีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้ออำเภอแม่เปิน
👉จำหน่าย หม่ำ ไส้กรอก จาก นางพยอม ผ่องแผ้ว อ.แม่เปิน
👉จำหน่ายไข่ไก่สดๆราคาถูก จาก นางเยาวเรศ โมคลักษณ์ อ.แม่เปิน

109821718 2683833921870171 827046606238948816 n

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการปรฎิบัติงาน และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

96365584 551557528859779 2514387766201024512 o

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน  การมอบโค-กระบือ จำนวน 27 ตัว  ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โค-กระบือ ดังกล่าวจะนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

2563 06 17e 017

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียดดังนี้

-ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ เพียวพลัสฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทางฟาร์มมีการนำเสนองานวิจัยการนำเปลือกทุเรียนหมักจุลินทรย์ ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคโดย ดร.นิติพล พลสา นักวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์เพียวพลัสฟาร์ม กรมปศุสัตว์ได้ให้ความร่วมการวิจัยต่อยอดเพื่อปรับสูตรอาหารสัตว์ และเก็บข้อมูลงานวิจัย เพื่อนำมาใช้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดต่อไป ซึ่งเป็นนวัตกรรมการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
-ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัศน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ได้นำเสนอผลงาน และนวัตกรรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นภายในศูนย์ฯ สามารถเผยเเพร่ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้
-ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม อ.ไพศาลี จ. นครสวรรค์

83696430 2549835725269992 4448518737678565376 n

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอเก้าเลี้ยว และปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ของ บริษัท เควีเอส เฟรช โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 99/9 หมู่ 9 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และให้ความเห็นเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และแนวทางการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง