239413

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แบบปล่อย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จากอำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จำนวน 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

48404030 273191373363064 3701971482247692288 n

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สร้างมูลค่าและสร้างโอกาสในการแข่งขันแก่เกษตรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคและทางเลือกแก่เกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพมาทำการเลี้ยงปศุสัตว์ปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มมาตรฐาน (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร) และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 เกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะได้รับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ตลอดจนผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าบริษัทปลอดภัยและปศุสัตว์อินทรีย์ทำให้สุขภาพดีขึ้น ตามไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

38334

จังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เพื่อเกษตรกรรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕๐ ราย รวม ๒๕๐ ราย อำเภอละ ๑ กลุ่ม คือ อ.โกรกพระ   อ.ท่าตะโก อ.เก้าเลี้ยว อ.แม่เปิน และอ.ชุมตาบง เป็นการจัดหาพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง และแม่พันธุ์ไก่ไข่ กลุ่มละ ๒๒๐ ตัว เพื่อผลิตไข่เข้าตู้ฟักไข่ โดยโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ให้ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จัดทำตู้ฟักไข่ ขนาด ๑,๐๐๐ ฟอง จำนวน ๕ ตู้ มอบให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ ๑ ตู้ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิษณุ ตุลวณิชย์    ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในพิธีฝึกอบรมการใช้งานตู้ฟักไข่ แก่ผู้แทนเกษตรกร ๕ กลุ่ม พร้อมทั้งมอบตู้ฟักไข่ขนาด ๑,๐๐๐ ฟอง ให้กลุ่มเกษตรกร และชมการสาธิตการใช้งานตู้ฟักไข่ โดย นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

 

29809

วันที่ 26 ตุลาคม​ 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด วัดเขาเจดีย์​ 15​ ถนนประชาตาคลี ​ อำเภอตาคลี​ จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมี นายปรีชา​ เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ นายสุรเดช สมิเปรมเลขานุการกรม​ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ​นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์​ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์​ นายสัตวแพทย์ชาญชัย​จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ​ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ​ สุวัฒนะเชาว์​ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ สถานสงเคราะห์​ สุนัขจรจัดวัดเขาเจดีย์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่พิการ ถูกทิ้งและถูกทำร้าย ปัจจุบัน สถาน​สงเคราะห์​ สุนัขจรจัดวัดเขาเจดีย์​ มีสุนัขในการดูแล 315 ตัว และมีลิงในความดูแล​ 3,150 ตัว​ บนพื้นที่ 33 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม

อ่านเพิ่มเติม...

39167160 1834792249941259 7817906627041820672 n

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์ และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มเย็น สวยงามมีเอกลักษณ์ โดยร่วมกันทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรรค์ อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...