1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

-  แบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน

-  แบบฟอร์ม IDP:A รายงานผล

-  แบบฟอร์ม  IDP:B

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School Best Practice) 1 โครงการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

-  หลักฐานการวางแผน

-  หลักฐานการดำเนินการ

-  หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

-  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์