การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2563  ไฟล์  pdf

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2563  ไฟล์  excel

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2563 ไฟล์  pdf

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2563  ไฟล์ excel

-  โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2563  

-  หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

-  หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

-  หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

-  หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน