การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2564  ไฟล์  pdf

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2564  ไฟล์  excel

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2564 ไฟล์  pdf

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2564  ไฟล์ excel

-  โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2564  

-  หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

-  หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

-  หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

-  หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน