การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2565  ไฟล์  pdf

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2565  ไฟล์  excel

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2564 ไฟล์  pdf

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2564  ไฟล์ excel

-  โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2564  

1.  หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

2.  หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

      2.1  รายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ

     2.2  คู่มือการเรียน e-learing

      2.3  รูปถ่าย 

      2.4  ใบประกาศนียบัตร

3.  หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4.  หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน