- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ กำหนดวัน เวลา สถานีในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน  2564