-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ และผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เมษายน  2564