IMG 20220809 153133

“โครงการฝึกอบรมแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565 รุ่นที่ 1และ รุ่นที่2 ” 

📃วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 15.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565 

🔶หลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 77 ราย ข้าราชการ 31 ราย พนักงานราชการ 46 ราย ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

🔶โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์