-  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563