-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มีนาคม  2563   

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  กุมภาพันธ์  2563

-  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  ส1/2563  การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์ุ  2563   

 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  กุมภาพันธ์  2563