-  ประกาศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศ  ณ  วันที่  3  มีนาคม  2566