คู่มือสำหรับประชาชน : การขอในอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์