-  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ และเรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ตรวจปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-  แบบลงนามรับทราบ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2562  เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ตรวจปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-  คู่มือสำหรับประชาชน

-  คู่มือการปฏิบัติงาน

 - คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562