คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ลงวันที่  23  มกราคม  2561

คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 368/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครสวรรค์