การพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

แบบฟอร์มที่ 1 : รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ 2.1 : รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2.2 : รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) : สมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา

แบบฟอร์มที่ 3.1 : สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ข้าราชการ

แบบฟอร์มที่ 3.2 : สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : พนักงานราชการ

แบบฟอร์มที่ 4 : การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

เอกสารการดำเนินการการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

หลักฐานการดำเนินการฯ

หลักฐานการดำเนินการ1

หลักฐานการติดตามประเมินผ

หลักฐานการวางแผ

หลักฐานการสรุปรายงานผล

หลักฐานการสื่อสาร

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานในรอบ 2/2560

 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน