การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2565  ไฟล์  pdf

-  แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2565  ไฟล์  excel

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2565 ไฟล์  pdf

-  ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2565  ไฟล์ excel

-  โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2565  

      1)  โครงการฝึกอบรม 

      2)  การประชุมเตรีมวางแผน  รายงานการประชุม

      3)  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ 

      4)   เอกสารประกอบการฝึกอบรม

      5)   แบบแสดงความคิดเห็น/ถอดบทเรียน/แนวทางแก้ไขปัญหา

      6)  รูปภาพกิจกรรม

      7)  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      8)  สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

      9)  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
     10) แบบประเมินผลการฝึกอบรม

     11) สรุปการประเมินผลหลังการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

     12) สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์