38334

จังหวัดนครสวรรค์ ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เพื่อเกษตรกรรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕๐ ราย รวม ๒๕๐ ราย อำเภอละ ๑ กลุ่ม คือ อ.โกรกพระ   อ.ท่าตะโก อ.เก้าเลี้ยว อ.แม่เปิน และอ.ชุมตาบง เป็นการจัดหาพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง และแม่พันธุ์ไก่ไข่ กลุ่มละ ๒๒๐ ตัว เพื่อผลิตไข่เข้าตู้ฟักไข่ โดยโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ให้ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จัดทำตู้ฟักไข่ ขนาด ๑,๐๐๐ ฟอง จำนวน ๕ ตู้ มอบให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ ๑ ตู้ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิษณุ ตุลวณิชย์    ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในพิธีฝึกอบรมการใช้งานตู้ฟักไข่ แก่ผู้แทนเกษตรกร ๕ กลุ่ม พร้อมทั้งมอบตู้ฟักไข่ขนาด ๑,๐๐๐ ฟอง ให้กลุ่มเกษตรกร และชมการสาธิตการใช้งานตู้ฟักไข่ โดย นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์