ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโค-กระบือ เพศเมีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ส2/2563 การซื้อโค-กระบือ เพศเมีย ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กระบือ เพพศเมีย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มีนาคม  2563   

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  กุมภาพันธ์  2563

-  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  ส1/2563  การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์ุ  2563   

 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  กุมภาพันธ์  2563

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ  ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563ล่าสุด

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ล่าสุด

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 9 เมษายน 2563   ล่าสุด