-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มีนาคม  2563   

-  ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  กุมภาพันธ์  2563

-  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  ส1/2563  การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์ุ  2563   

 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  กุมภาพันธ์  2563

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโค-กระบือ เพศเมีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ส2/2563 การซื้อโค-กระบือ เพศเมีย ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโค-กระบือ เพพศเมีย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)