1543311371029

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต 6 ผู้เข้าร่วมจากคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกร โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2561 ที่อำเภอแม่วงก์ ใน 4 ตำบล คือ ตำบลแม่วงก์ ตำบลเขาชนกัน ตำบลแม่เลย์ และตำบลวังซ่าน มีการปฏิบัติงานและบริการ ประกอบด้วย

1. การอบรมให้ความรู้เกษตรกร/นักเรียน จำนวน 200 คนใน 5 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมนักเรียนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและยาเสพติด (100 คน) การอบรมเกษตรกรเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ (25 คน) การอบรมเกษตรกรเรื่องอาหารสัตว์ (25 คน) การอบรมเกษตรกรเรื่องการปรับปรุงพันธุ์/ผสมเทียม (25 คน) และการอบรมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงและป้องกันโรคไก่พื้นเมือง (25 คน)

2. การบริการสุขภาพสัตว์ โคเนื้อ 486 ตัว (เกษตรกร 55 ราย) แพะเนื้อ 470 ตัว (เกษตรกร 12 ราย) สุกร 90 ตัว (เกษตรกร 6 ราย) และไก่พื้นเมือง 1,450 ตัว (เกษตรกร 35 ราย)

3. บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 500 ตัว

4. บริการผสมเทียม โดยมีการเหนี่ยวนำให้สัตว์มีความพร้อมก่อนทำการผสมเทียม และสอนเกษตรกรให้ความรู้ในการปฏิบัติด้วย โคเนื้อ 30 ตัว และแพะเนื้อ 30 ตัว

5. การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ/หมอกควัน 1 บริเวณ

เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการฯ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ สร้างคุณประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนชาวนครสวรรค์ โดยสอดคล้องตามความต้องการในพื้นที่ ทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ของดีประจำจังหวัด เช่น นกกระทา และเป็ดบางปะกงในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตู้ฟักไข่ดิจิตอล อัจฉริยะ และร่วมทำกิจกรรม เช่น การผสมเทียมแพะ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเต้นท์ผ่าตัดทำหมัน และเยี่ยมชมการเลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์ Charolais ราชาแห่งวัวเนื้อ พร้อมทั้งได้ฉีดวัคซีนและยาบำรุงด้วย

pic01

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวให้โอวาทกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกเกียรติคุณ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

2558 06 23a33

นายสมบูรณ์ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ และนายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานฯ วันพุธที่17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียด

2558 12 16a14

รอธ.สรวิศฯ เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ พื้นที่จังหวัดสตูล นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล