345454315 3534630863530202 8381170577674079239 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมข้อราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และชี้แจงแนวการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD-C)"
👉วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการประชุมข้อราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD-C) รอบการประเมินครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ฯ ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และผ่านระบบ Zoom Conference

345222180 1312391546350166 8505147254628505570 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง "🐮🐖🐔🐂🐓
"รับมอบโคพระราชทาน ฯ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล"
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอุกฤษฎ์ ประเสริฐผล ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับมอบโคพระราชทาน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยโค เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล โดยพระราชทานโคจำนวน 1 คู่ (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว)ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ นายสุเทพ แช่มโชติ อยู่บ้านเลขที่ 201/16 หมู่ 15 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับมอบโคได้ตรวจสุขภาพโค พบว่าสุขภาพโคสมบูรณ์ แข็งแรงดี และได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงโคกับเกษตรกรรายดังกล่าวด้วย

345237817 1168590133824730 7243872847647244711 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶 https://www.facebook.com/239NSPRD/videos/3707417412865892
“ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เพื่อทำลายเชื้อไข้หวัดนก"
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รอบพิเศษ ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยง เพื่อทำลายเชื้อไข้หวัดนกที่หลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อม ลดโอกาสการติดเชื้อ และการระบาดของโรคไข้หวัดนกและเพื่อทำการควบคุมกำจัดโรคระบาดในสัตว์ปีกที่แฝงตัวอยู่ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยอีกด้วย
👉ทั้งนี้ นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถึงการบูรณาการร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ถึงเป้าหมายของโครงการร่วมในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นแหล่งที่มีนกน้ำ และนกที่อพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้หวัดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

345459054 699888351939818 5239867919570297553 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
“ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับมอบนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เข้ารับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จากน.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

345322521 262076746308739 2549351992916804282 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด