297225581 3257485747838316 6092235069703037128 n

 "ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 4/2565"

👉วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
👉ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการทำหมันสุนัข - แมว รวมทั้งสิ้น 19 ตัว สุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว แมวเมีย 6 ตัว และบริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ,แจกเวชภัณฑ์สัตว์ปีก โค-กระบือ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม จำนวน 54 ราย
⛳️ ณ วัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธี

294067843 3248773802042844 7496507651020146678 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”
📃วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาประชาชน ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกรกฎาคม
🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอชุมตาบง นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
🔶️ร่วมทั้งการจัดนิทรรศการของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตาบง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต 6 นำแพะมาจัดแสดง และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ สบู่นมแพะ ไข่ไก่อินทรีย์ ครีมอาบน้ำแพะ สินค้าชุมชน เป็นต้น
📌ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

949090

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  น.สพ.ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี ตรวจประเมินฟาร์มโคเนื้อของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่อำเภอตาคลี  เพื่อขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ตามกิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ราย  ได้แก่ 1) นายภานุมาต มีใหม่ 2) นายยิ่ง ปานสอน  3) นายสุเทพ  เชื้อนุ่น  4) นายสงัด  เปี่ยมเสถียร  5) น.ส.วิไลวัณย์  พลช่วย

294594554 3247281042192120 1582989332807818002 n

" ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 4/2565 "
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์จำนวน 3 แห่ง ที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้กับโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำหนด จำนวน 1 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวง จำนวน 2 แห่ง โดยให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

290187847 3236605273259697 2932195775529489545 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดชุมชน คนคอนหวัน และของดี 4 ภาค”
📃วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดชุมชน คนคอนหวัน และของดี 4 ภาค ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
🔶ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายในงานดังกล่าว อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์โคเนื้อไทยวากิว ภายใต้แบรนด์ DO BEEF จากวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม , ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากกนกวรรณฟาร์ม และไข่เป็ดไล่ทุ่ง อำเภอบรรพตพิสัย โดยกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สนามบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์