124691

📢 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ" ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
🌼🌼 การอบรมประกอบด้วย
1) การจัดการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดย วิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 2) การจัดการฟาร์มโคเนื้อจากเกษตรกรต้นแบบ ,การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ โดย ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 3) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ-กระบือ (GAP) โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 ราย

 FB IMG 1653572312747

 "ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากสหภาพยุโรป EU"

📝วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากสหภาพยุโรป EU 

🔶️ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ปีก ปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่อำเภอเป้าหมาย ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป EU ซึ่งมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินในเดือนมิถุนายน 2565

283092748 3201728973413994 1568552083053428239 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์”
📃วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรและการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
🔶โดยมีนายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่ นายอดุลย์ คำพงษ์ และนายศิริชัย ณรงค์ตะณุพล เข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์การเลี้ยงสุกรและแนวโน้มการผลิตสุกรในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตสุกร
📌ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

321690

" ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 3/2565 "
📃วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์จำนวน 11 แห่ง ที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
📌ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

 S 3842085

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”

📃วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอลาดยาวประจำเดือนพฤษภาคม
🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 34 ราย และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสิ้นจำนวน 23 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 17 ตัว แมว 6 ตัว
📌ณ วัดหนองนมวัว ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์