344977934 199170346286953 2654670220627258754 n

ครอบครัวปศุสัตว์" ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐖🐂🐮🐔🐓
" ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)"
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00 น นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายพัฐนนท์ สุภาชัย ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ สพ.ญ. สิริรัช เงินบาท ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ของนายนรินทร์ ชายตะคุ ซึ่งมีการทำ เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ มีการปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว์เช่น เป็ดไข่และไก่ไข่ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์