344239116 253788420467081 5296550746044024395 n

ครอบครัวปศุสัตว์" ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง" 🐂🐓🐔🐖🐮
"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายพัฐนนท์ สุภาชัย ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ สพ.ญ.สิริรัช เงินบาท ติดตามและให้คำแนะนำ ด้านการดูแลสุขภาพโคเนื้อ ของนายสันทัด วิไลพันธุ์ ซึ่งยืมเพื่อการผลิตจากโครงการธนาคารโค-กระบือฯ จำนวน 5 ตัว ณ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์