147284

ครอบครัวปศุสัตว์" ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"
...โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์...
------------------------
" ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกษมณี ปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ สพ.ญ.สิริรัช เงินบาท ติดตามและให้คำแนะนำ ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ และการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ ของเกษตรกรในโครงการ ธคก. ณ บ้านบ่อพลับ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ซึ่งยืมเพื่อการผลิตจากโครงการธนาคารโค-กระบือฯ รายละ 1 ตัว