147412

ครอบครัวปศุสัตว์" ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"
...โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์...
------------------------
" ติดตามพ่อพันธุ์ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2"
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.
นายเจษฎา องอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกษมณี ปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ สพ.ญ.สิริรัช เงินบาท ติดตาม ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกรในโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านเนินเปร็ง ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ และกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์